Työturvallisuus ja -terveys

Työturvallisuus on ennen kaikkea ennakointia ja käytännön tekoja

Tärkein turvallisuuteen liittyvä tavoite Westenergyllä on estää työtapaturmien syntyminen, ja tavoitteen saavuttamiseksi on tehty määrätietoisesti työtä. Henkilökunnan tekemille läheltä piti -ilmoituksille ja turvallisuushavainnoille on asetettu määrällinen tavoite (120 kpl vuodessa), ja vuoden aikana raportoitiinkin yhteensä 164 tilannetta. On väistämätöntä, että erilaisia läheltä piti -tilanteita sattuu, ja on ensisijaisen tärkeää luoda avoin ilmapiiri, joka madaltaa kynnyksen vaaratilanteiden raportointiin. Kun tilanteet raportoidaan, ne voidaan käsitellä yhdessä ja juurisyyt pystytään poistamaan. Näin tapaturmat pystytään estämään mahdollisimman tehokkaasti, eikä Westenergyllä olekaan sattunut yhtään työtapaturmaa kolmeen vuoteen.

Westenergyn koko henkilöstö on sitoutunut turvallisuusajatteluun ja turvallisuuden edistämiseen työpaikalla. Nolla tapaturmaa -foorumi myönsikin Westenergylle korkeimman tasoluokituksen: Maailman kärjessä I jo toisena vuonna peräkkäin. Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, joka pyrkii kehittämään työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä levittää hyviä käytäntöjä jäsenorganisaatioiden kesken.

Westenergy on yksi ensimmäisistä yrityksistä Suomessa, jonka turvallisuusjärjestelmä vastaa uudistetun ISO 45001:2018 -standardin vaatimuksia. Uudistetussa standardissa painotetaan entistä enemmän turvallisuusjohtamisen merkitystä, juurisyihin paneutumista sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden analysointia.

Työturvallisuus on ensisijaisesti ennakointia ja käytännön turvallisuustekoja. Laitoksen vuosihuollot ovat erityisesti turvallisuusmielessä haastavaa aikaa, sillä tällöin laitoksella työskentelee samanaikaisesti jopa toista sataa työntekijää, ja lisäksi suurin osa työtehtävistä on rutiinitöistä poikkeavia erikoistöitä. Jokainen, joka työskentelee Westenergyn tiloissa, saa turvallisuusperehdytyksen. Perehdytys on nettipohjainen, joten sen voi suorittaa kaikessa rauhassa jo ennen laitokselle saapumista.

Työturvallisuutta edistetään myös pitämällä turvavartteja ajankohtaisista asioista. Viime vuonna turvavartteja pidettiin esimerkiksi kaasumittareiden käyttöön ja kattilahallissa tehtäviin nostotöihin liittyen. Myös yhteistyökumppanit ovat pitäneet turvavartteja erityisesti laitoksen vuosihuoltoon ajoittuvien erikoistöiden yhteydessä.

Vuosihuollon yhteydessä toteutettiin myös työsuojelukierroksia, joiden avulla pyrittiin varmistamaan turvallisuuskäytäntöjen noudattaminen ja puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. Lisäksi laitoksella toteutettiin vuosihuollon yhteydessä ensimmäistä kertaa pimeäpoistumisharjoitus, joka sujui hyvin. Viime vuonna laitokseen hankittiin myös kuulutusjärjestelmä, jonka avulla kaikkia laitosalueella työskenteleviä pystytään tiedottamaan mahdollisesta vaaratilanteesta radiopuhelimia tehokkaammin.

Vuonna 2018 siirryttiin myös sähköisen tulityölupaohjelman käyttöön. Ohjelma tarkastaa automaattisesti, että tulityön tekijällä on voimassa oleva tulityökortti. Lisäksi luvat arkistoituvat sähköisessä muodossa, joten niihin voidaan tarvittaessa palata myöhemmin.

Koulutukseen ja työhyvinvointiin panostetaan

Työhyvinvointi ja hyvä työmotivaatio siivittävät henkilöstön tekemään aktiivisesti työtä tavoitteiden saavuttamiseksi, ja Westenergyllä panostetaankin monipuolisesti koulutukseen ja työilmapiirin kehittämiseen. Vuonna 2018 toteutettiin työilmapiirikartoitus, joka kattoi sähköisen kyselylomakkeen, henkilökohtaiset haastattelut ja tilaisuudet, joissa pohdittiin yhdessä kartoituksen tuloksia ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä. Työilmapiiri koettiin hyväksi, ja Westenergy miellettiin tasa-arvoiseksi työpaikaksi. Kehitettävää riittää vielä sisäisessä tiedonkulussa, ja tiedonkulkua pyritäänkin parantamaan esimerkiksi kehittämällä intranetiä käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Henkilöstön koulutukseen panostetaan, ja jokaiselle työntekijälle laaditaan vuosittain kehityskeskusteluiden yhteydessä henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa kartoitetaan yhtiön tarpeet ja ne alueet, joilla työntekijä haluaisi kehittyä ja syventää osaamistaan.

Vuonna 2018 henkilöstön altistuminen raskasmetalleille tutkittiin laitoksen vuosihuollon yhteydessä. Tutkimustulokset olivat hyvät, sillä pitoisuudet jäivät hyvin mataliksi.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi henkilöstölle tarjotaan vuosittain mahdollisuus osallistua erilaisiin terveyttä edistäviin kampanjoihin ja tempauksiin. Vuonna 2018 henkilöstö sai osallistua Motivire-hyvinvointikurssille, jonka puitteissa osallistujille rakennettiin henkilökohtaiset ohjelmat esimerkiksi liikunnan lisäämiseksi sekä ruokailurytmin ja ravinnon laadun parantamiseksi. Valmennuskurssin lisäksi henkilöstölle järjestettiin keväällä urheilupäivä, jolloin lajiksi sai valita pyöräilyä tai jääkiekkoa. Westenergyn henkilökunta oli edustettuna myös BotniaRunilla, jossa viestijuoksuna juostiin 100 kierrosta Botniahallissa. Westenergy on tiivis työyhteisö, jossa urheillaan paljon yhdessä myös vapaa-ajalla.

Westenergyn henkilöstön sairauspoissaolo-% oli edellisvuosien tapaan matala (2,11 %), ja monella työntekijällä ei ollut vuoden aikana yhtäkään sairauspoissaoloa.