Toimintakertomus
1.1. – 31.12.2018


Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön yhdestoista. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja.

Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen polttolaitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja myy osakkailleen jätteiden käsittelypalveluja omakustannusperiaatteella. Polttolaitoksen tuottama höyry muunnetaan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012.

Vuosi 2018 onnistui Westenergyllä erittäin hyvin operatiivisesti. Tätä heijastelee mm. uusi ennätys poltetun jätteen määrässä ja toiminnan erittäin korkea käyttöaste. Liikevaihto vuonna 2018 oli 15 908 304 euroa. Merkittävimmät tulon lähteet yhtiölle ovat omistajayhtiöille tuotettavat jätteenpolttopalvelut sekä Vaasan Sähkö Oy:lle toimitettava höyryenergia, josta Westenergy Oy Ab saa korvauksia toimitetun kaukolämmön ja sähkön perusteella. Sähkön hinta yllätti positiivisesti vuoden 2018 aikana. Korkea käytettävyys näkyi myös kaukolämpötoimitusten varmuutena. Lisäksi yhtiö sai merkittäviä tuloja pohjakuonasta erotellun metallin myynnistä. Liikevaihdon pudotusta edelliseen vuoteen selittää pitkälti aikaisempaa matalampi jätteenpolttopalvelun hintataso.

Vuosi 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto, meur 15,9 18,9 16,8 18,3 17,4
Poltettu jätemäärä, ton 190 679 188 208 163 118 168 355 178 003
Käyntiaste, % 95,5 94,9 82,1 85,1 89,8

Jätteiden toimitusmäärä kuluneen vuoden aikana oli hieman pienempi kuin aiempina vuosian, koska ns. välivarastoitu jäte poltettiin kuluneen vuoden aikana pois. Kemikaalien kulutukset pysyivät maltillisina ja edellisen vuoden lopulla päättyneen kemikaalien kilpailutuksen tulokset näkyivät täysmittaisena vasta kuluneen vuoden aikana. Pohjakuonan käsittelyä tehtiin myös ennätysmäärä kuluneen vuoden aikana, yli 50 000 tonnia. Pohjakuonasta eroteltujen metallien myynnistä saatiinkin todella merkittävä korvaus. Pohjakuonan käsittelykustannuksia nostivat huomattavasti ns. loppusijoituskustannukset, jotka ovat kuitenkin huomattavasti vaihtoehtokustannusta eli kaatopaikkakustannuksia edullisemmat. Uusi MARA-asetus mahdollisti täysimittaisen mineraalijakeen loppusijoittamisen. Kehitystyö onkin pohjakuonan jatkojalostamisen osalta kehittynyt hyvään suuntaan yhteistyökumppaneidemme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa.
Ylläpitokustannukset ylittivät hieman arvioidun, lähinnä vuosihuoltoseisokissa tehtyjen mittavien kunnostustöiden osalta. Seisokissa uusittiin mm. jätteen syöttösuppilo. Vuoden aikana suoritettiin myös ensimmäinen iso revisiohuolto turbiinille yhdessä Vaasan Sähkö Oy:n kanssa. Revisiohuolto rajoitti sähkön tuotantoa hieman yli kuukauden ajan.

Tilikauden aikana tehdyt investoinnit liittyvät operointijärjestelmän tiedonkeruupalvelimen ja päästöraportointijärjestelmän uusintaan, kalkkisiilon purkujärjestelmän tehostamiseen ja kalkin syötön optimointiin, reduktioventtiilimuutokseen sekä kuulutusjärjestelmään. Investointien kokonaismäärä oli vuoden 2018 aikana 252 485 euroa.

Yhtiön kassatilanne on edelleen hyvä. Westenergy Oy Ab on uusinut rahoitusratkaisunsa kokonaan vuoden 2017 aikana. Uusi 66 meur rahoitusohjelma sovittiin Handelsbankenin kanssa. Rahoitusohjelma käsittää 60 meur lainaa, joka on nostettu 2017 aikana. Edellä mainitun lisäksi oli sovittu 6 meur erä, joka nostettiin vuoden 2018 aikana. Yhtiö on suojannut lähes 100% pitkäaikaisesta vieraasta pääomastaan rahoitusinstrumenttien avulla rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien epäsuotuisten muutosten vaikutukselta ja pyrkii siten pienentämään yhtiön tuloksen vaihtelua ja taloudellista riskiä.

Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalous-ajatteluun pohjautuvia tutkimushankkeita ja lopputöitä. Näihin aiheisiin liittyen yhtiö on mm. teettänyt opinnäytetöitä. Yhtiö on ollut mukana Vaasan Yliopiston kanssa VTT:n SHARE-hankkeessa – Teollisuuden jakamisalusta kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi. SHARE-tutkimusprojekti koostuu liittoumasta, jonka muodostavat VTT, Vaasan yliopisto, Westenergy, HSY, Abloy, Roima ja Sharetribe. Viime vuonna aiheen tiimoilta valmistui kolme opinnäytetyötä, joista ensimmäisessä analysoitiin pohjakuonan hyötykäytön taloudellista merkitystä ja toinen käsitteli hankinta- ja jätelain muutoksia ja niiden vaikutusta Westenergyn toimintaan. Kolmannessa opinnäytetyössä tuotettiin analyyttinen kuvaus urbaanin ruokatuotannon ja jäteperusteisen energiatuotannon välisistä suljetuista materiaalikierroista. Yhtiö on ollut myös aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista kiertotalousaluetta yhdessä Mustasaaren kunnan, Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Ab Stormossen Oy:n kanssa.

Westenergy on jatkanut selvitystyötä savukaasupesuri-investointiin liittyen. Tällä investoinnilla Westenergy Oy Ab tulee vastaamaan tiukentuviin ympäristönormeihin. EU:ssa päätetään jätteenpolton BREF-asiakirjasta ja on varsin todennäköistä, että tämä johtaa tiukentuviin päästömääräyksiin. Lisäksi investoinnilla saadaan kasvatettua kaukolämmön tuotannon kapasiteettia noin 20%. Näin Westenergyn rooli Vaasan alueen kaukolämmöntuotannossa kasvattaa merkitystään entisestään. Hankinnan kilpailutus toteutettiin vuoden 2018 lopulla, ja varsinainen toimitussopimus on määrä allekirjoittaa alkuvuonna 2019. Tavoitteena on, että pesuri asennetaan ja otetaan käyttöön vielä vuoden 2019 aikana.

Westenergy Oy Ab sai uuden ympäristölupapäätöksen vuoden 2017 puolella, mutta yhtiö on itse valittanut päätöksestä. Valituksesta huolimatta yhtiö voi jatkaa toimintaansa uuden luvan mukaisesti. Uudessa ympäristöluvassa on päivitetty laitoksen toimintakapasiteetti vastaamaan todellisuutta sekä saatu lupa savukaasupesuri-investoinnin toteuttamiselle.

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy Oy Ab pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa. Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy Oy Ab pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit.

Westenergy Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamisjärjestelmä, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä uudistetun työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisia vaatimuksia, on arvioitu vuoden 2018 aikana ulkopuolisen riippumattoman arvioijan toimesta. Westenergy on yksi ensimmäisistä yrityksistä Suomessa, jonka toimintajärjestelmä on sertifioitu uudistetun työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisesti.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 30 henkilöä, ja tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 32 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 36 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2018 olivat 2 224 828 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.

Vuosi 2018 2017 2016 2015 2014
Yhtiön palveluksessa 1.1., hlöä 30 34 31 32 31
Yhtiön palveluksessa 31.12., hlöä 32 32 34 30 34
Yhtiön palveluksessa keskimäärin, hlöä 36 37 35 34 32
Palkat ja palkkiot, M € 2,22 2,25 2,16 2,04 2,03
Sairaspoissaolot, % kokonaistyöajasta (* 2,11 2,98 3,54 3,18 3,12
Työapaturmia, kpl/a 0 0 0 4 9
*) Sisältää sairaspoissaolot, lapsen sairaudesta aiheutuneet poissaolot, työtapaturmasta ja vapaa-ajantapaturmasta aiheutuneet poissaolot

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Heikki Halla-aho (puheenjohtaja), Paavo Eloniemi (varapuheenjohtaja), Håkan Anttila, Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri Virtanen ja Gunbritt Tallbäck (varsinaiset jäsenet). Hallituksen pitkäaikainen jäsen Håkan Anttila menehtyi 7.3.2018 ja hänen tilalleen hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Ragnvald Blomfeldt. Hallitus on kokoontunut yhteensä seitsemän kertaa kuluneella tilikaudella. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.

Westenergy Oy Ab sai vuoden 2016 alussa vahingonkorvaushaasteen käräjäoikeuteen. Tapauksen käsittely saatiin päätökseen vuoden 2018 lopulla. Käräjäoikeus on antamassaan välituomiossa hylännyt kanteen kokonaisuudessaan ja velvoitti vastapuolen korvaamaan Westenergyn oikeudenkäyntikulut. Vastapuoli ei ole valittanut välituomiosta eikä hakenut määräajan pidennystä valitusaikaan.

Westenergy Oy Ab käy neuvotteluita Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa omistusjärjestelyistä, joiden myötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä tulisi merkittävä omistaja Yhtiöön. Myös nykyiset omistajayhtiöiden kanssa käydään neuvotteluita omistusosuuksien muutoksista. Nämä toimenpiteet on tarkoitus saada vuoden 2019 aikana päätökseen. Omistusjärjestelyillä pyritään vahvistamaan Westenergy Oy Ab:n omistuspohjaa, mikä takaa pitkälle tulevaisuuteen riittävät jätetoimitukset ja siten Westenergy pystyy tarjoamaan kustannustehokkaan palvelun omistajilleen. Westenergyn nykyiset omistajayhtiöt ovat hankkineet energiahyödynnettävää kierrätyskelvotonta jätettä sopimusteitse tähän asti myös omien toiminta-alueidensa ulkopuolelta.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.000.000 euroa tilikauden lopussa. Yhtiössä on 12.000.000 osaketta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä itsellään toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi.
Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 20 017,83 euroa siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan.

Vaasassa 11.04.2019

Westenergy Oy Ab, Hallitus

Tulos

tulos luvut 2018

Rahoituslaskelma

rahoituslaskelma 2018

Tase

tase luvut 2018 osa 1

tase luvut 2018 osa 2

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

Tilinpäätös on laadittu pienyrityssäännöstä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Johdannaiset

Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Muilta osin tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pienyritysten tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamiset olettamaperiaatteita ja – menetelmiä.

Arvioidut suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

hyödykeryhmä 2018

Aktivoidut korkomenot

Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä aineettomat hyödykkeet on seuraavaa:

aktivoidut korkomenot 2018

aineettomat hyödykkeet 2018

aineelliset hyödykkeet 2018

Oma pääoma

oma pääoma 2018

Vieras pääoma

vieras pääoma 2018

Henkilöstö ja toimielinten jäsenet

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 36 henkilöä.

henkilöstökulut 2018

rahoitustuotot ja -kulut 2018

saamiset 2018

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

vastuusitoumukset ja muut vastuut 2018

Tiedot korkoriskin suojaamiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 27 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 28,2 meur laina, joka erääntyy 4 vuoden kuluttua. Lainan ehtojen tarkastus on 2020.

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat 8.12.2027 saakka.

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:sopimuksen käypä arvo 2018

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

rahoituslaitoslainat 2018

Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat

  • Päiväkirja, ATK
  • Pääkirja, ATK
  • Tasekirja, sidottu
  • Palkkakirjanpito erillisenä

Tilikaudella käytetyt tositelajit

Handelsbanken pankkitili tositelaji 20
Ostolaskut tositelaji 71
Ostolaskut sähköisesti tositelaji 73
Kassa- ja muistiotositteet tositelaji 90
Alv-kirjaukset tositelaji 91
Vyörytystentositelaji tositelaji 92

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta olen tänään antanut tilintarkastuskertomuksen.

Vaasassa 11.4.2019