Tuotanto ja kunnossapito

Ennätykset hyödynnetyn jätteen määrässä ja kaukolämmön tuotannossa

Tuotannollisesta näkökulmasta katsoen vuosi 2018 oli erittäin onnistunut. Jätettä hyödynnettiin energiana noin 191 000 tonnia, mikä on enemmän kuin minään aiempana vuonna laitoksen toiminnan aikana. Suuri jätemäärä tarkoitti ennätystä myös kaukolämmöntuotannossa: Westenergyn laitoksessa tuotettiin peräti 364 gigawattituntia kaukolämpöä eli hieman yli 40 % Vaasan alueen kokonaiskaukolämpötarpeesta. Sähköä tuotettiin puolestaan 106 gigawattituntia eli noin 7 000 kotitalouden vuosikulutuksen verran.

Westenergyn laitoksen käyttöaste oli vuonna 2018 hyvin korkea, 95,5 %. Tuotantopoikkeamat on osaavan henkilöstön avulla pystytty pitämään minimissä, ja vuoden varrelle osuikin vain yksi varsinainen häiriötilanne: huhtikuussa laitos meni saarekeajon aikana pikasulkuun turbiinijärjestelmän vikatilanteen vuoksi. Varaverkko saatiin kuitenkin nopeasti kytkettyä päälle, joten tuotantokatko jäi lyhyeksi, noin 30 tunnin mittaiseksi. Laitos on kuuden vuoden aikana opittu tuntemaan hyvin, mikä on edesauttanut vuosihuoltojen suunnittelua ja ennakkohuolto-ohjelmien laadintaa.

Useat eri syyt saattavat aiheuttaa laitoksen alasajon, joten yksi tuotantolinja on verrattain haavoittuvainen. Yksi merkittävistä haasteista Westenergyn laitoksen toiminnan kannalta on poikkeava jätteen laatu, josta voi aiheutua ongelmia niin energiantuotannon kuin savukaasupäästöjenkin kannalta. Kesällä ja loppuvuonna laitokselle päätyi poikkeuksellisen suuria metallikappaleita, jotka havaittiin vasta niiden jo päädyttyä arinalle. Metalli ei sovellu poltettavaksi, sillä sitä ei voida hyödyntää energiana. Lisäksi suuret metallikappaleet saattavat jumiutua esimerkiksi jätteensyöttösuppiloon tai kuonankäsittelylaitteistoon, ja pahimmassa tapauksessa laitos joudutaan ajamaan alas. Metallikappaleiden irrotus on haastavaa työtä ja asettaa erityisvaatimuksia työturvallisuuskäytännöille.

Laitoksen jätebunkkeri on suunniteltu siten, että lyhyiden tuotantokatkojen aikana jätettä voidaan varastoida bunkkeriin. Pidempien huoltojaksojen aikana jätekuormat ohjataan puolestaan väliaikaiselle varastointialueelle. Vuosien varrella välivarasto oli täyttynyt, joten vuonna 2018 keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin välivarastoidun jätteen hyödyntäminen. Tavoite toteutui myös tällä saralla, ja välivarasto saatiin tyhjennettyä vuoden lopulla. Viime vuonna jätettä myös paalattiin ensimmäistä kertaa.

Laitoksen toiminnan kannalta on tärkeää, että polttoainetta saapuu tasaiseen tahtiin; jätehuoltoyhtiöille jätettä toimitetaan kuitenkin vaihteleva määrä eri ajanjaksoina. Westenergyn omistajayhtiöt ovat tästä huolimatta onnistuneet tehokkaasti säätelemään ja tasaamaan laitokselle saapuvaa jätemäärää.

Vuosihuollon aikana toteutetaan kaikki sellaiset huolto- ja korjaustyöt, joita ei pystytä tekemään laitoksen ollessa käynnissä.

Kunnossapitotoiminnalla luodaan edellytykset korkealle käyttöasteelle

Laitoksen vuosihuollon sujuvuus ja aikataulussa pysyminen ovat kunnossapidollisesti keskeisiä tavoitteita. Vuonna 2018 laitoksen vuosihuoltoon oli varattu 16 vuorokautta, mutta huoltojakso saatiin päätökseen 36 tuntia etuajassa. Vuosihuollon aikana toteutetaan kaikki sellaiset huolto- ja korjaustyöt, joita ei pystytä tekemään laitoksen ollessa käynnissä. Viime vuonna esimerkiksi laitoksen kalkinsyöttöjärjestelmä uusittiin, minkä ansiosta syötettävän kalkin määrä pystytään määrittämään aiempaa tarkemmin. Kalkinsyöttöjärjestelmä on keskeisessä asemassa laitoksen toiminnan kannalta, sillä kalkkia käytetään savukaasujen sisältämien happamien epäpuhtauksien sitomiseen, ja sitä kuluu määrällisesti puhdistuskemikaaleista eniten.

Seuraavan vuoden vuosihuoltoa aletaan suunnittelemaan heti vuosihuollon päätyttyä, ja tehtävälista kasvaa, mitä lähemmäksi laitoksen vuosihuoltoa tullaan. Kattilaputkiston kunto tarkastetaan vuosittain vuosihuollon yhteydessä, sillä kattilaputkisto altistuu jatkuvasti savukaasujen epäpuhtauksille, ja happamat epäpuhtaudet aiheuttavat korroosiota putkistoissa. Kuntokartoitus osoitti kattilaputkiston olevan kuitenkin hyvässä kunnossa ja kulumisen olevan verrattain vähäistä.

Vuonna 2018 turbiinille tehtiin ensimmäinen 50 000 tunnin määräaikaishuolto. Positiivista oli, että kun turbiini avattiin, turbiinin roottorin sekä juoksu- ja johtosiipien havaittiin olevan hyvässä kunnossa. Turbiinin hyvä kunto viestii puolestaan höyryn korkeasta laadusta. Turbiiniin ohjattu tulistettu höyry tuotetaan kattilavedestä, ja määräaikaishuolto osoitti myös laitoksen vesikemian olevan hallinnassa. Kattilavedestä otetaan säännöllisesti näytteet, ja kattilaveden laaduntarkkailusta vastaa laitoksella oma työryhmänsä.

Vuosihuollon ulkopuolella toteutetaan vuosittain tuhansia erilaisia ennakkohuoltotöitä ja peruskorjauksia, joilla pyritään luomaan edellytykset laitoksen korkealle käyttöasteelle. Kunnossapitotehtävät jaetaan mekaanisiin sekä sähkö- ja automaatiokunnossapitotehtäviin.

Savukaasupesurilla lisätehoa lämmön talteenottoon ja puhdistukseen

Westenergy vie savukaasupesurin avulla Vaasan aluetta askeleen lähemmäs hiilineutraalia energiantuotantoa, sillä pesuri nostaa laitoksen kaukolämpötehoa noin 20 %. Jätteen energiahyödyntäminen korvaa fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn ja kivihiilen käyttöä, joten hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Savukaasupesuri asennetaan laitoksen sisätiloihin nykyisen puhdistusjärjestelmän jatkoksi. Nykyisellään laitoksen savukaasut ohjataan piipusta noin 140-asteisina, mutta pesurin myötä savukaasujen lämpötila putoaa noin 50 – 60 asteeseen. Pesurin käytöstä muodostuu lauhdevettä, joka puhdistetaan ja pyritään ensisijaisesti hyödyntämään laitoksen omissa prosesseissa. Puhdistetusta lauhdevedestä tehdään myös kaukolämmön lisävettä, ja ylimääräinen puhdistettu lauhdevesi ohjataan viemäriverkostoon.

Laitosrakennuksen sisällä toteutetaan mittava kaukolämpöverkkolaajennus, ja myös laitoksen automaatiojärjestelmä päivitetään savukaasupesurin osalta. Savukaasujen lämpötilan madaltuminen ja kosteuspitoisuuden nousu edellyttävät myös uuden savupiipun asentamista.

westenergy lukuina 2018

Westenergy-vuosikertomus-2018-infograafi-FI