Toimitusjohtajan katsaus

Kohti puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa

Tavoitteet saavutettiin tuotannon ja turvallisuuden saralla

Tuotannollisesta näkökulmasta katsoen vuosi 2018 oli erittäin menestyksekäs, sillä Westenergyn omistamassa laitoksessa hyödynnettiin jätettä energiana enemmän kuin koskaan aiemmin – jopa 191 000 tonnia! Myös kaukolämmön tuotannossa saavutettiin uusi tuotantoennätys: kaukolämpöä tuotettiin peräti 364 gigawattituntia, ja siten Westenergy pystyi toimittamaan yli 40 % Vaasan alueen kokonaiskaukolämpötarpeesta.

Panostus kaukolämpötuotantoon sekä turbiinille suoritettu 5-vuotisrevisiohuolto näkyivät puolestaan hieman edellisvuotta maltillisempina sähköntuotantolukuina. Sähköä tuotettiin 106 gigawattituntia eli noin 7 000 kotitalouden vuosikulutuksen verran. Tuotantoennätys ja hyödynnetyn jätteen korkea määrä kertovat, että laitoksen käytettävyys on ollut huipussaan vuonna 2018. Laitoksen käytettävyysaste on lisäksi parantunut vuosi vuodelta, mikä tarkoittaa, että vuosihuoltoja ja laitoksen toimintaa ylipäänsä on vuosien mittaan opittu suunnittelemaan entistä paremmin.

Tavoitteet saavutettiin myös työturvallisuuden saralla. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi on meillä työnteon lähtökohta, ja Westenergy on ollut tapaturmavapaa työpaikka jo kolmen vuoden ajan! Systemaattinen työ turvallisuuden edistämiseksi on tuottanut tulosta, ja Westenergy on yksi ensimmäisistä yrityksistä Suomessa, jonka toimintajärjestelmä on sertifioitu uudistetun työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisesti.

Myös henkilöstön viihtyvyys on meillä Westenergyllä tärkeässä asemassa, sillä hyvä työilmapiiri ja työmotivaatio siivittävät työntekijät tekemään määrätietoista ja aktiivista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Viime vuonna toteutimme työilmapiirikartoituksen, jonka mukaan työilmapiiri Westenergyllä on positiivinen ja henkilöstö viihtyy hyvin työssään. Sisäisessä tiedonkulussa koettiin olevan vielä kehitettävää, ja tiedonkulun parantamiseen pyrimmekin panostamaan ensi vuonna esimerkiksi toimivamman intranetin avulla. Lisäksi hallinnollisen henkilökunnan toimenkuviin tehtiin tarkennuksia ja muutoksia, joiden ansiosta vastuujaot ovat selkeämmät.

Haluan kiittää henkilöstöämme hyvästä yhteishengestä ja tekemisen meiningistä. Määrätietoisella ja tinkimättömällä työllä saavutimme vuodelle 2018 asetetut tärkeät tavoitteet.

Savukaasupesurilla lisätehoa savukaasujen puhdistukseen ja kaukolämmön tuotantoon

Vuonna 2018 jatkoimme työtä savukaasupesuri-investoinnin toteuttamiseksi. Hankinnan kilpailutus toteutettiin loppuvuonna, ja varsinainen toimitussopimus on määrä allekirjoittaa alkuvuonna 2019. Tavoitteena on, että pesuri asennetaan ja otetaan käyttöön Westenergyn laitoksella vielä vuoden 2019 aikana.

Savukaasupesuri-investoinnin taustalla on valmisteilla oleva jätteen energiahyödyntämisen BREF-vertailuasiakirja (Reference Document on Best Available Techniques), joka määrittää parhaat käytännöt ja savukaasupäästöjen raja-arvot jätteen energiahyödyntämisen osalta EU:n jäsenmaissa. On hyvin todennäköistä, että päästörajat tiukentuvan asiakirjan myötä. Nykyisen tekniikan turvin laitoksemme ei välttämättä pystyisi kaikilta osin vastaamaan tiukentuviin puhdistusmääräyksiin, joten teimme päätöksen savukaasupesurin hankinnasta. Saimme pesurin rakentamiseen ympäristöluvan jo vuonna 2017.

Savukaasupesuri tulee täydentämään laitoksen nykyistä puolikuivaa puhdistusmenetelmää, ja sen ansiosta erityisesti happamien epäpuhtauksien kuten suolahapon ja rikkiyhdisteiden pitoisuudet savukaasuissa tulevat pienenemään. Samalla savukaasujen sisältämä lämpöenergia pystytään hyödyntämään tehokkaammin, ja laitoksen kaukolämpöteho kasvaa noin 20 prosenttia. Näin Westenergyn rooli Vaasan alueen kaukolämmöntuotannossa kasvattaa merkitystään entisestään, ja Westenergy vie Vaasan aluetta askeleen lähemmäs hiilineutraalia energiantuotantoa. Savukaasupesuri-hanketta on viety menestyksekkääsi eteenpäin Vaasan Sähkön kanssa, ja haluankin kiittää Vaasan Sähköä toimivasta yhteistyöstä koko kuluneen vuoden aikana.

Savukaasupesuri tulee täydentämään laitoksen nykyistä puolikuivaa puhdistusmenetelmää, ja sen ansiosta erityisesti happamien epäpuhtauksien kuten suolahapon ja rikkiyhdisteiden pitoisuudet savukaasuissa tulevat pienenemään.

Westenergy pyrkii edistämään kiertotaloutta toiminta-alueellaan

Jäte-energia -ala on lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsoen ollut jatkuvassa muutoksessa erityisesti viime vuosina. Vuonna 2018 poliittista keskustelua leimasivat jätteen energiahyödyntämisen mahdollinen siirtäminen päästökaupan piiriin sekä mahdollinen jätteen energiahyödyntämiseen kohdistuva verotus. Vastaehdotuksena näille ratkaisuille valmistelimme yhteistyössä muiden alan toimijoiden ja etujärjestöjen, kuten Energiateollisuus ry:n ja Suomen Kiertovoima KIVO ry:n kanssa ympäristöministeriölle ehdotuksen Green Deal -sopimuksen solmimisesta. Näkemyksemme on, että Green Deal on jätteen energiahyödyntämistä ja päästökaupan piiriin siirtymistä tehokkaampi ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi, sillä sopimuksessa linjataan kiertotalous- ja ilmastotavoitteiden lisäksi konkreettiset toimintaohjelmat ja aikataulut, joilla tavoitteet saavutetaan. Ympäristöministeriö näytti Green Dealille vihreää valoa, ja sopimus on parhaillaan valmisteltavana. Sopimus saadaan toivottavasti solmittua vielä vuoden 2019 aikana. Green Deal sitouttaisi eri tahot kiertotalouden edistämiseen ja toisi alalle kauan kaivattua vakautta.

Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalous-ajatteluun pohjautuvia tutkimushankkeita ja lopputöitä.

Viime vuonna jatkoimme kehitystyötä kiertotalouskeskittymän luomiseksi Mustasaareen yhteistyössä Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Stormossenin kanssa. Hankkeen puitteissa etsitään uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoitetaan materiaalivirtoja ja kierrätystoimialan yrityksiä alueella. Samassa kiertotalous-teeman hengessä järjestimme Westenergyllä ReThink-seminaarin yhteistyössä VASEKin ja Vaasan yliopiston kanssa. Seminaarin avulla pyrimme herättämään yrityksiä ja päättäjiä pohtimaan, mitä kilpailuetuja yritykset voisivat kiertotalousajattelun kautta saavuttaa. Lisäksi seminaarissa keskusteltiin siitä, millainen rooli kunnilla ja kaupungeilla voisi olla kiertotaloudelle suotuisen toimintaympäristön luomisessa. Puhujina tilaisuudessa olivat muiden muassa kansanedustajat Joakim Strand ja Susanna Koski. Seminaari sai positiivisen vastaanoton, eikä yksikään tuoli jäänyt tilaisuudessa tyhjäksi.

Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalous-ajatteluun pohjautuvia tutkimushankkeita ja lopputöitä. SHARE-hankkeessa tutkittiin kiertotalouden ekosysteemejä jäte-energia -alan kontekstissa. Hankkeen puitteissa valmistui viime vuoden aikana kolme pro gradu -tutkielmaa, joista ensimmäisessä tarkasteltiin jäte- ja hankintalaissa tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia Westenergyn toimintaan. Toisessa tutkielmassa puolestaan rakennettiin kiertotalouskontekstiin sopiva, innovatiivinen tapa arvioida tuhkan hyötykäytön taloudellisia vaikutuksia ja kannattavuutta. Kolmannessa tutkielmassa sukellettiin teollisen symbioosin maailmaan, jossa tuotettiin analyyttinen kuvaus urbaanin ruokatuotannon ja jäteperusteisen energiatuotannon välisistä suljetuista materiaalikierroista. Hydrophonix-nimeä kantavassa hankkeessa tutkittiin puolestaan hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuutta kalankasvatuksessa. Yhteistyö opiskelijoiden ja alueen oppilaitosten kanssa on meille tärkeää, sillä haluamme edistää kiertotaloutta toiminta-alueellamme.

Pohjakuona muuttuu jäännöstuotteesta raaka-aineeksi

Westenergy on vahvistanut asemaansa tärkeänä osana toimivaa kiertotaloutta, sillä laitoksessamme muodostuva pohjakuona hyödynnetään lähes 100-prosenttisesti: metallit ohjataan uusiokäyttöön, ja niistä valmistetaan uusia tuotteita; pohjakuonasta eroteltu mineraalijae hyödynnetään puolestaan maanrakennuskohteissa sekä erilaisten betonielementtien ja pihakivien valmistuksessa. Yhteistyö Lakeuden Etapin ja Suomen Erityisjätteen kanssa näiden edellä mainittujen toimintojen pitkäjänteisessä kehittämisessä on tuottanut tulosta.

Metallin uusiokäyttö kuormittaa ympäristöä merkittävästi vähemmän kuin uusien metallituotteiden tuotanto, ja mineraalijae korvaa neitseellisiä materiaaleja, kuten soraa ja hiekkaa. Pohjakuonan hyötykäyttö edustaa näin kiertotalouden periaatetta parhaimmillaan, sillä keskeinen ajatus kiertotaloudessa on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset vähenevät.

Käytännön tasolla kiertotaloutta on edistänyt MARA-asetus. Aiemmin pohjakuonan hyötykäyttömahdollisuuksia heikensi raskas ympäristölupaprosessi, mutta nykyään MARA-asetus mahdollistaa pohjakuonan hyötykäytön ilmoitusluontoisella menettelyllä.

Pohjakuonan hyötykäyttö edustaa kiertotalouden periaatetta parhaimmillaan.

Tuleva vuosi tulee tuomaan Westenergyn toimintaan uusia tuulia

Vuosi 2018 jää mieleen monella tavalla tapahtumarikkaana ajanjaksona, ja toimintaympäristön muuttuessa vuosi 2019 tulee varmasti olemaan vähintäänkin yhtä mielenkiintoinen ja haastava. Olemme kehittäneet Westenergyn toimintaa hyvässä yhteistyössä omistajien, kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa, ja haluankin kiittää omistajayhtiöitä kuluneesta vuodesta.

Olemme yhtiön strategian mukaisesti aloittaneet myös neuvottelut Westenergyn omistuspohjan laajentamiseksi, ja tulemme jatkamaan neuvotteluja vuonna 2019. Omistuspohjan laajentamisella pyritään turvaamaan Westenergyn laitoksen kapasiteetin laajamittainen hyödyntäminen pitkälle tulevaisuuteen. Näin pystymme takaamaan kaikille omistajille laadukkaan ja entistä kustannustehokkaamman palvelun jatkossa.

Olemme aloittaneet tärkeän strategiatyön yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa, ja tässä työssä kiertotalous-ajattelu tulee olemaan vahvasti läsnä. Strategiatyön puitteissa tulemme määrittelemään, mihin suuntaan Westenergyä tullaan tulevaisuudessa kehittämään ja millaisena yrityksenä Westenergy pyrkii profiloitumaan. Westenergyn hallitus on tehnyt erityisesti strategiatyön parissa aktiivista ja määrätietoista työtä – siitä ja koko kuluneesta vuodesta haluan kiittää hallituksemme jäseniä. Strategiatyön ohella olemme aloittaneet työn myös Westenergyn viestintästrategian ja yleisilmeen uudistamiseksi, ja työn tulokset tulevat näkymään viestintämateriaalissamme vähitellen vuoden 2019 aikana.

Westenergyn perustajajäseniin kuulunut ja pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Håkan Anttila menehtyi vuoden 2018 alussa. Håkan Anttila kuului Westenergyn hallitukseen yhtiön perustamisesta alkaen, ja Westenergy perustui pitkälti juuri hänen visioonsa. Voidaan katsoa, että Westenergy syntyi Håkan Anttilan näkemyksellisyyden ja pitkäjänteisen toiminnan tuloksena, ja laitos Mustasaaressa käynnistyi juuri oikeaan aikaan ajatellen lainsäädännöllisiä muutoksia, jätehuollon kehitystä sekä palvelemaan paikallista energiahuoltoa.

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja

toimitusjohtaja