Yhteisöllisyys

Westenergyn toiminta tutuksi tuhansille vuosittain

Westenergy on panostanut avoimeen viestintään yrityksen perustamisesta alkaen, ja jo laitoksen suunnitteluvaiheessa toiminta-alueen asukkaille kerrottiin avoimesti yrityksen ja laitoksen toiminnasta. Westenergyn laitos on säilyttänyt asemansa mielenkiintoisena tutustumiskohteena, ja vuonna 2018 laitoksessa kävi noin 3 000 kiinnostunutta vierailijaa.

Laitoksen toimintaan käy tutustumassa erilaisten yhdistysten, seurojen ja työporukoiden lisäksi paljon koululaisia ja opiskelijoita, joille käynti laitoksessa kuuluu usein osaksi erilaisia ympäristö- ja energiateemajaksoja. Vierailujen aikana tutustutaan paitsi laitoksen toimintaan, saadaan tietää myös jätteen energiahyödyntämisen roolista kiertotaloudessa. Vierailuiden aikana käsitellään energiantuotannon eli sähkön ja kaukolämmön tuotannon perusperiaatteita, ja vierailuiden sisältö on laadittu kohderyhmän tietotaso huomioiden. Tutustumiskäynnin aikana opitaan myös, millainen vaikutus jokapäiväisellä jätteiden lajittelulla ja kierrättämisellä on laitoksen toiminnan kannalta: mitä paremmin jätteet lajitellaan niiden syntypaikoilla eli kotona, kouluissa ja työpaikoilla, sitä parempaa polttoainetta laitokselle saapuu ja sitä tehokkaammin laitos toimii.

Viestinnän näkökulmasta katsoen vuoden kohokohta on loppuvuodesta järjestettävä avointen ovien tapahtuma, joka on muodostunut jo perinteeksi. Viime vuonna tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä. Päivän aikana järjestettiin muun ohjelman ohella tutustumiskierroksia laitoksessa, ja lisäksi auditoriossa oli näyttely, jossa oli esillä erilaisia pohjakuonasta löydettyjä metalliesineitä. Näyttely herättää vierailijat pohtimaan myös omia kierrätys- ja lajittelutottumuksiaan. Avointen ovien tapahtuma on kerännyt osakseen vuodesta toiseen paljon positiivista palautetta.

Vuonna 2018 Westenergy oli edustettuna myös omistajayhtiöiden avointen ovien tapahtumissa sekä seudun energia-alan tapahtumissa ja messuilla. Westenergy tavoittaa ihmisiä myös sosiaalisessa mediassa, yhtiön Instagram- ja Facebook-tilien kautta.

Westenergy tukee opiskelijayhteistyötä ja pyrkii edistämään kiertotalousajattelua

Työ- ja opintomahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeä osa Westenergyn yhteisöllisyystoimintaa. Westenergy rekrytoi joka vuosi opiskelijoita käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön sekä hallinnollisen henkilökunnan kesälomasijaisuuksiin. Lisäksi laitoksen piha-alueiden hoitoon on jo kahtena kesänä palkattu 16–18-vuotiaita nuoria. Useat opiskelijat ovat laatineet Westenergylle myös opinnäyte- tai diplomityönsä opintojensa päätteeksi. Vuonna 2018 valmistui opinnäytetyö, joka koostui 360° -kuvausmenetelmällä toteutetuista mekaanisen kunnossapidon työohjeista.

Westenergy tukee kiertotalous-ajatteluun pohjautuvia tutkimushankkeita ja lopputöitä. Viime vuonna SHARE-hankkeessa tutkittiin kiertotalouden ekosysteemejä jäte-energia -alan kontekstissa. Hankkeen puitteissa valmistui vuonna 2018 kolme pro gradu -tutkielmaa, joista yhdessä käsiteltiin jäte- ja hankintalain muutoksia ja niiden vaikutuksia Westenergyn toimintaan. Toisessa tutkielmassa puolestaan rakennettiin kiertotalouskontekstiin sopiva, innovatiivinen tapa arvioida pohjakuonan hyötykäytön taloudellisia vaikutuksia ja kannattavuutta. Kolmas tutkielma oli analyyttinen kuvaus urbaanin ruokatuotannon ja jäteperusteisen energiatuotannon välisistä suljetuista materiaalikierroista. Hydrophnix-hankkeessa tutkittiin puolestaan hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuutta kalankasvatuksessa.

Kiertotalous-teeman hengessä Westenergyllä järjestettiin viime vuonna yhteistyössä VASEKin (Vaasanseudun Kehitys Oy) ja Vaasan yliopiston kanssa ReThink-seminaari, jonka avulla pyrittiin herättämään yrityksiä ja päättäjiä pohtimaan, mitä kilpailuetuja yritykset voisivat saavuttaa kiertotalousajattelun avulla. Seminaarissa keskusteltiin myös kuntien ja kaupunkien roolista kiertotaloudelle suotuisan toimintaympäristön luomisessa.

Westenergy pyrkii edistämään jäte-energia-alan tunnettuutta ja toimintaa eri järjestöissä, kuten Energiateollisuus ry:ssä (ET) ja Suomen Kiertovoima ry:ssä (KIVO). ET edustaa yrityksiä, joiden toiminta liittyy sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuottamiseen tai myyntiin tai niihin liittyviin palveluihin; KIVO edustaa puolestaan julkista jätehuoltoa ja kuntien jätelaitoksia. Westenergy on jäsenenä myös CEWEP:ssä (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), joka on eurooppalainen jätevoimaloiden omistajien ja ylläpitäjien kattojärjestö, ja ISWA:ssa (The International Solid Waste Association), joka pyrkii edistämään ja kehittämään jätteen ammattimaista käsittelyä kansainvälisellä tasolla. Westenergy kuuluu myös Nolla tapaturmaa -foorumiin, joka on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen tähtäävä työpaikkojen muodostama verkosto.

Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kuuluu VEBICIn eli Vaasa Business Innovation Centren neuvoa-antavaan ohjausryhmään. Ohjausryhmä tukee Vaasan yliopiston ja VEBIC:n toimintaa sekä pyrkii edistämään yhteistyötä ja sitouttamaan ympäröivää yhteiskuntaa yliopiston toimintaan ja sen kehittämiseen.