Arbetssäkerhet och -hälsa

Arbetssäkerheten är framför allt proaktivt och praktiskt arbete

Det viktigaste målet med arbetssäkerheten vid Westenergy är att förhindra arbetsolyckor och det har målmedvetet utförts arbete att nå målet. ”Nära ögat”-rapporter samt säkerhetsiakttagelser gjorda av personalen har ett kvantitativt mål (120 st. per år) och under 2018 rapporterades sammanlagt 164 situationer. Det är oundviklig att olika ”nära ögat”-situationer uppkommer och det är ytterst viktigt att skapa en öppen atmosfär som sänker tröskeln att rapportera om säkerhetsrisker. När riskerna rapporteras kan vi behandla och bearbeta dem tillsammans och eliminera grundläggande orsaker. Olycksfall kan således förhindras effektivt och det har inte inträffat arbetsolyckor på Westenergy under de senaste tre åren.

Hela Westenergys personal är engagerade i säkerhetstänkande och säkerhet i arbetsplatsen. Noll olycksfall-forumet har beviljat den högsta nivåklassificeringen nivå I: Världstoppen för Westenergy för andra året i rad. Noll olycksfall-forumet är ett arbetsplatsnätverk som strävar efter kontinuerlig förbättring av säkerhet och välbefinnande, samt spridning av goda arbetsmetoder mellan medlemsorganisationer.

Westenergy är en av de första företagen i Finland vars säkerhetssystem motsvarar den förnyade ISO 45001:2018-standardens krav. Den förnyade standarden betonar ännu mera betydelsen av säkerhetsledarskapet, med inriktning på grundläggande orsaker och analyseringen av åtgärdernas effektivitet.

Arbetssäkerheten handlar i första hand om proaktivt och praktiskt säkerhetsåtgärder. Anläggningens årsservice är särskilt utmanande när det gäller säkerhet, eftersom över ett hundra anställda arbetar samtidigt i anläggningen, och dessutom är de flesta av arbetsuppgifterna särskilda jobb som skiljer sig från rutinarbete. Var och en som jobbar i anläggningen får en orienterande säkerhetsutbildning. Orienteringen är nätbaserad så den kan utföras i lugn och ro innan man kommer till anläggningen.

Arbetssäkerheten främjas också genom säkerhetskvarten om aktuella saker. I fjol hölls säkerhetskvarter om t.ex. användningen av gasmätare och lyftarbete i pannhallen. Våra samarbetspartners har också haft egna säkerhetskvarter i anläggningen speciellt i samband med specialarbeten under årsservicen.

Samtidigt med årsservicen genomförs också arbetssäkerhetsronder för att säkerställa att säkerhetsföreskrifterna följs och eventuella fel korrigeras. Därtill ordnades en övning om utrymning i mörker under årsservicen för första gången och övningen lyckades väl. I fjol skaffades också ett högtalarsystem för anläggningen. Med det nya systemet kan alla arbetare i anläggningsområdet informeras om en potentiell händelse mer effektivt än med radiotelefoner.

Ett elektroniskt system för hetarbetstillstånd togs också i bruk år 2018. Systemet kontrollerar automatiskt att alla som gör heta arbete har ett giltigt certifikat för heta arbeten. Dessutom arkiveras tillstånden i elektronisk form så man kan återkomma till dem senare vid behov.

Vi satsar på utbildning och arbetsvälmående

Arbetsvälmående och bra arbetsmotivation hjälper de anställda att arbeta aktivt för att uppnå målen och Westenergy satsar mångsidigt på utbildning samt på utveckling av arbetsklimatet. År 2018 genomfördes en undersökning om arbetsklimat som bestod av ett elektroniskt frågeformulär, personliga intervjuer och tillfällen där vi reflekterade tillsammans över undersökningens resultat och möjliga tillrättande åtgärder. Arbetsklimatet ansågs vara bra och Westenergy uppfattades som en jämställd arbetsplats. I den interna kommunikationen uppfanns saker som ännu kunde förbättras och därmed strävs efter bättre kommunikation genom att exempelvis utveckla intranätet mot en mer användarvänlig riktning.

Vi satsar på personalens fortbildning och tillsammans med varje anställd utarbetas en personlig utbildningsplan i samband med årliga utvecklingsdiskussioner. Planen identifierar företagets behov och de områdena där den anställda vill utveckla och fördjupa sin kunnande.

År 2018 granskades också personalens exponering för tungmetaller vid årsservicen. Resultaten var goda för halterna av ämnen var väldigt låga.

För att främja arbetsvälmående har personalen blivit erbjuden olika möjligheter att årligen delta i olika kampanjer och evenemang som främjar hälsa. År 2018 kunde personalen delta i en Motivire-välmåendekurs inom vilket personliga program utvecklades för deltagarna. Programmen omfattade t.ex. förökad motion, förbättring av måltidsrytm eller matens kvalitet. Utöver träningskursen arrangerades en sportdag för personalen under våren. Alla kunde välja sin gren mellan cykling och ishockey. Westenergys personal var också med i löpevenemanget BotniaRun där 100 varv löps som stafettlöpning i Botniahallen. Westenergy är en tät arbetsgemenskap med många gemensamma sport- och fritidsaktiviteter.

Liksom under de tidigare åren var sjukfrånvaron av Westenergys personal mycket låg (2,11%) och många av de anställda hade inte en enda frånvarodag under året.