VD:s översikt

Mot en renare och mer hållbar värld

Målen för produktionen och säkerheten nåddes

2018 var ett väldigt framgångsrikt år ur produktionssynvinkel då det omvandlades mer avfall till energi än någonsin tidigare i Westenergys anläggning – upp till 191 000 ton! Fjärrvärmeproduktionen nådde också ett nytt rekord då produktionen steg upp till 364 gigawattimmar. Westenergy kunde därmed täcka mera än 40 % av det totala fjärrvärmebehovet i Vasaregionen.

Genom satsningar på fjärrvärmeproduktionen och en genomförsel av 5-årsrevisionservicearbetet för turbinen speglade däremot på en aning mindre elproduktion än året innan. Elproduktionen uppnådde 106 gigawattimmar vilket täcker cirka 7 000 hushålls årsbehov. Produktionsrekordet och den stora mängden avfall som kunde utnyttjas avslöjar också en hög användningsgrad på anläggningen under året 2018. Användningsgraden har blivit bättre år efter år, vilket är resultat av en bättre planering på servicestop och anläggningens verksamhet överhuvudtaget.

Målen nåddes också inom arbetssäkerheten. Att beakta säkerhetsaspekter är alltid första steget med arbetet hos oss och Westenergy har varit utan arbetsolyckor redan i tre år! Det systematiska arbetet att förbättra säkerheten har varit resultatrikt och Westenergy är bland de första företagen i Finland som har förtjänat certifikat på sitt verksamhetssystem enligt den nya standarden – ledningssystem för arbetsmiljö (ISO 45001:2018).

Personalens trivsel och välbefinnande är också en viktig mätare för oss här på Westenergy. Ett bra arbetsklimat och bra arbetsmotivation hjälper arbetare att göra målmedvetet och aktivt arbete att nå målen. I fjol genomförde vi en undersökning på arbetsklimat som avslöjade att stämningen i Westenergy är positiv och personalen trivs på jobbet. I den interna kommunikationen uppfanns saker att förbättra på och därmed så strävar vi efter bättre kommunikationsmöjligheter genom att exempelvis investera i intranätet med bl.a. bättre funktioner. Därtill uppdateras också mer specificerade befattningsbeskrivningar för administrativa uppgifter som gör ansvarsfördelningen klarare.

Jag vill tacka personalen för en bra laganda och för positiv arbetsglädje. Med målmedvetet och kompromisslöst arbete nådde vi de viktiga målen för år 2018.

Effektivare rökgasrening och mer fjärrvärmeproduktion med en rökgasskrubber

År 2018 vi fortsatte arbetet att möjliggöra rökgasskrubberinvesteringen. Konkurrensutsättningen för projektet genomfördes i slutet av 2018 och egentliga leveranskontraktet signerades i februari 2019. Målet är att skrubbern installeras och tas i drift på Westenergys anläggning under året 2019.

Rökgasskrubbern kommer att komplettera den nuvarande halvtorra reningsprocessen och det nya systemet minskar speciellt på sura föroreningar såsom saltsyra och svavelföreningar i rökgaserna. Därtill kan också värmeenergin i rökgaserna utnyttjas effektivare och anläggningens fjärrvärmeeffekt ökar med cirka 20 %. Westenergys andel i Vasaregionens fjärrvärmeproduktion blir även märkvärdigare än tidigare. Vi tar Vasatrakten ett steg närmare kolneutral energiproduktion. Rökgasskrubber-projektet har utvecklats framgångsrikt tillsammans med Vasa Elektriska och jag vill tacka Vasa Elektriska för flytande samarbete under det senaste året.

Rökgasskrubbern kommer att komplettera den nuvarande halvtorra reningsprocessen och det nya systemet minskar speciellt på sura föroreningar såsom saltsyra och svavelföreningar i rökgaserna.

Westenergy vill främja cirkulär ekonomi på sitt funktionsområde

Vår bransch – energiutnyttjande av avfall har varit i en kontinuerlig ändringfas ur lagstiftande perspektiv under senaste åren. Under året 2018 gick politiska diskussioner mot den möjligheten att energiutnyttjande av avfall skulle inkluderas i utsläppshandelsystemet samt möjlig beskattning på energiutnyttjande av avfall. Som ett motförslag för dessa lösningar förberedde vi tillsammans med andra verksamheter inom branschen och intresseorganisationer såsom Finsk Energiindustri r.f. och Cirkulärkraft Finland KIVO r.f. ett förslag för Green Deal-avtal. Vi anser att Green Deal är en effektivare lösning att begränsa klimatförändringen och främja cirkulär ekonomi än att anknyta energiutnyttjande av avfallet till utsläppshandeln eftersom ett avtal innehåller såväl mål för cirkulär ekonomi och klimat samt konkreta verksamhetsprogram och tidsscheman för att nå dessa mål. Miljöministeriet visade grönt ljus för Green Deal och avtalet förbereds just nu. Avtalet ingås förhoppningsvis ännu under år 2019. Green Deal skulle förbinda olika verksamheter att främja cirkulär ekonomi och skulle dessutom ge efterlängtad stabilitet till branschen.

Westenergy är starkt med att stöda forskningsprojekt och slutarbeten som har cirkulär ekonomi som tema.

I fjol fortsatte vi utvecklingsarbetet att skapa ett kluster inom cirkulär ekonomi till Korsholm i samarbete med Vasaregionens Utveckling AB VASEK och Stormossen Oy Ab. Som ram till projektet efterlyses nya och växande verksamheter inom cirkulär ekonomi till Vasaregionen och därtill kartläggs materialflödena och företag inom cirkulär ekonomi inom trakten. Av liknande själ som cirkulär ekonomi arrangerade vi också ReThink-seminariet tillsammans med VASEK och Vasa universitet på Westenergy. Syftet med seminariet var att öka medvetenheten hos företag och beslutsfattare om vilka konkurrensfördelar företagen kan uppnå med cirkulär ekonomi. På seminariet diskuterades dessutom att vilken roll som kommunerna och staden kunde ha i att skapa en gynnsam verksamhetsmiljö för cirkulär ekonomi. Som talare i evenemanget var bland annat riksdagsledamöterna Joakim Strand och Susanna Koski. Seminariet fick positiv mottagning och salen var fylld till sista stol.

Westenergy är starkt med att stöda forskningsprojekt och slutarbeten som har cirkulär ekonomi som tema. I SHARE-projektet forskades ekosystemen inom cirkulär ekonomi i kontext till avfallsenergibranschen. Under projektet blev tre pro gradu-avhandlingar färdiga och i den första avhandlingen undersöktes ändringar i avfalls- och upphandlingslagen och deras påverkan på Westenergys verksamhet. I den andra avhandlingen konstruerades ett innovativt sätt med hjälp av cirkulär ekonomi att värdera positiva effekter och lönsamheten som utnyttjande av askor har. Den tredje pro gradu-avhandlingen fördjupade sig till världen av industriell symbios och producerade en analytisk beskrivning av en sluten materialcirkulation mellan urban matproduktion och energiproduktionen från avfallet. Inom Hydrophonix-projektet forskades möjligheter att utnyttja koldioxid i fiskodling. Samarbete med studeranden och läroanstalter är viktigt för oss för vi vill främja cirkulär ekonomi inom vårt verksamhetsområde.

Bottenslaggen transformeras från slutprodukten till råvaror

Westenergy har stärkt sin status som en viktig del av fungerande cirkulär ekonomi med sina slutproduktprocesser. Av bottenslaggen som formuleras i vår anläggning utnyttjas nästan 100 procent – metall återvinns för att producera nya produkter, mineraler som är separerade från bottenslaggen utnyttjas i jordbyggnadsprojekt och används att producera betongelement och gårdsstenar. Denna verksamhet har utvecklats långsiktigt i samarbete med Lakeuden Etappi och Suomen Erityisjäte och gett bra resultat.

Att återvinna metall belastar miljö anmärkningsvärt mindre än att producera varor från nymetall. Dessutom ersätter mineralfraktion nymaterial som t.ex. grus och sand. Att utnyttja bottenslagg representerar cirkulär ekonomi som bäst – centrala tanken med cirkulär ekonomi är att råvaror och material stannar i bruk så länge som möjligt och miljökonsekvenserna samtidigt minskar.

I praktiken har MARA-förordningen främjat cirkulär ekonomi. Tidigare minskade en tung miljötillståndprocess på möjligheter att utnyttja bottenslagg men MARA-förordningen möjliggör nuförtiden att man kan utnyttja bottenslagg efter att myndigheterna fått meddelande om proceduren.

Att utnyttja bottenslagg representerar cirkulär ekonomi som bäst.

Det kommande året inträder med nya vindar

År 2018 stannar i minne som en händelserik tidsperiod och under år 2019 ändras verksamhetsmiljön som gör det här året åtminstone lika intressant och utmanande som det tidigare. Vi har utvecklat Westenergys verksamhet i bra samarbete med ägarbolagen – kommunala avfallshanterginsbolagen – och jag vill passa på att tacka ägarbolagen för förra året.

Vi har enligt företagets strategi påbörjat förhandlingar att utbreda Westenergys ägarstruktur och vi kommer att fortsätta med förhandlingarna under 2019. Syftet med att breda ut på ägarstrukturen är att försäkra oss om den omfattande användningen av Westenergys kapacitet långt in till framtiden. Möjliga ändringar i ägarstrukturen hjälper oss att därmed garantera en högklassig och ännu kostnadseffektivare service för vår ägare.

Vi har startat ett viktigt strategiarbete tillsammans med Vasa universitet och inom projektet kommer cirkulär ekonomi-andan att vara starkt närvarande. Inom strategiarbetet kommer vi att definiera i vilken riktning som Westenergy skall utvecklas i framtiden och hur Westenergy profilerar sig som ett företag. Westenergys styrelse har varit aktiv och måldriven speciellt med strategiarbetet och jag vill tacka våra styrelsemedlemmar för detta arbetet och samtidigt också för förra året. Förutom strategiarbetet har vi också börjat att förnya Westenergys kommunikationsstrategi och vår visuella profil – resultaten kommer att synas i vårt kommunikationsmaterial under året 2019.

En av Westenergys grundare, långvarig medlem och ordförande av styrelsen Håkan Anttila avled i början av 2018. Håkan Anttila hörde till Westenergys styrelse sedan företagets grundning och hans vision var i hög grad basis för Westenergy. Man kan anse att Westenergy utvecklades till följd av Håkan Anttilas vision och långsiktiga verksamhet. Anläggningen påbörjade sin produktion i Korsholm precis den rätta tiden när man tänker på lagstiftningsändringar, utveckling av avfallshanteringen och betjäning av lokal energiförsörjning.

Olli Alhoniemi, verkställande direktör

toimitusjohtaja